UID تولید شناسه

UID تولید شناسه

مرحله بعد از ثبت سفارش ،بخش تولید کد می باشد.در این قسمت 2 نوع کد با مشخصات و ساختار مورد تایید از سوی سازمان غذا و دارو تولید می گردد.کد اول یک عدد یونیک و Rondom با طول ثابت 20 رقم و کاملا عددی با نام شناسه UID می باشد و در ردیف زیرین GTN چاپ می گردد.5 رقم اول این عدد پیش شماره مربوط به شرکت های وارد کننده می باشد. سازمان غذا و دارو باهدف گسترش دامنه تعداد کدهای تولیدی و نیز جهت جلوگیری از به وجود آمدن کد تکراری در بازه زمانی طولانی،به شرکت های بزرگ پیش کد 4 رقمی و برای شرکت های کوچک تر با واردات کمتر پیش کد 5 رقمی اختصاص داده است. لازم به ذکر است که رقم پنجم برای شرکت های بزرگ اختیاری می باشد.

رقم ششم در UID مربوط به سطح بسته بندی می باشد.جهت ایجاد سهولت در زنجیره پخش و تامین فراورده ها،شرکت های وارد کننده علی الخصوص شرکت های دارویی می بایست به ترتیب عددی بین یک تا نه را در جایگاه ششم قرار داده و بین سطوح مختلف بسته بندی رابطه نسبی ایجاد نموده و تا قبل از سطح نهایی درقالب شناسه رهگیری و ردیابی چاپ و بر روی بسته بندی الصاق نمایند.به این ترتیب به محصولی که به صورت مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد سطح بسته بندی صفر،به شیرینگ این محصول سطح بسته بندی یک،به کارتن مادر سطح بسته بندی دو و به پالت سطح بسته بندی سه تعلق می گیرد.در مواردی ممکن است سطح بسته بندی تا عدد 9 ادامه پیدا کند.14 رقمی بعدی این کد به صورت یونیک تولید و در طول UIDگنجانده می شود.این شناسه بعد از بارگذاری و آزادسازی محصول از طریق سایت ttac.ir قابل استعلام و جوابدهی می باشد.کد بعدی که توسط نرم افزار تولید می گردد،شناسه 16رقمی کنترل اصالت و سلامت فراورده های سلامت محور می باشد.در خصوص این کد به صورت مفصل در قسمت تولید شناسه اصالت توضیح داده شده است.

در جدول زیر به صورت اختصار ساختار UID توضیح داده شده است: